IPr_last

Исторически преглед

Издание на Института за исторически изследвания при БАН

IHR_logo
И.Ист.И.

В списанието се публикуват материали от областта на историята. Приемат се само статии и обзори с доказана научна стойност. Нарушаването на етичния кодекс се санкционира.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ

 1. Материалите се предоставят на редакцията в електронен вариант (може и чрез електронния ни адрес: ipregled@ihist.bas.bg) и в хартиено копие.
 2. Названието на файла задължително трябва да съдържа името на автора и началните думи от заглавието на материала, а разпечатката да бъде едностранна. Текстовете трябва да са набрани с основен шрифт 12 пункта Times New Roman.
 3. Към всеки материал трябва да бъдат приложени на кирилица и латиница:
  • име на автора, степен и звание;
  • резюме (заедно със заглавието) до 100 думи на български и на английски;
  • месторабота, служебен адрес, телефон и e-mail;
  • ключови думи (до 5) на български и на английски;
  • списък на всички цитирани в материала заглавия;
 4. Настоятелно молим авторите да проверяват превода на резюмето и заглавието.
 5. По отношение на обема редакцията не поставя ограничения, но моли авторите да имат предвид, че става дума за списание.
 6. Нов абзац (Отстояние на новоредието спрямо основния текст, което се задава посредством опцията Paragraph/First line) – 1.27 см
 7. Текстът и всички изображения (таблици, диаграми и пр.) трябва да са портретно ориентирани, да са чернобели и да са редактируеми.
 8. Текстовете да се предоставят на редакцията само на български език;
 9. Молим авторите да оформят научния си апарат при цитирането и в библиографските списъци в тясна връзка с текста.
 10. В бележките под линия оригиналните заглавия и имена се дават на съответните езици. Евентуалните цитати (които не трябва да са повече от няколко реда) от чуждоезични текстове се дават в превод на български.
 11. За списанието е характерен класическият вид цитиране на съответната страница под линия в бележки с възходяща номерация с арабски цифри за всеки отделен материал, въведени автоматично чрез опцията References/Footnotes/Continuous на Word for Windows, шрифт Times New Roman 10 пункта.
 12. Позоваванията се правят по следния начин:
  • Монография: Блок, М. Апология на историята, или занаятът на историка. С., 1997, с. 22 (респ. 22-23, 37).
  • Архивен документ: НБКМ–БИА, оп. 2, а.е. 7, л. 108–109.
  • Статия в периодично издание: Ников, П. Задачата на днешната българска историография. – Минало, 1994, кн. 1, 74–77.
  • Статия в сборник: Бобчев, С. С. Един бележит магистрат, Георги Груев. – В: Юбилеен сборник по миналото на Копривщица. Т. 1. Събрал и наредил проф. архимандрит д-р Евтимий. С., 1926, с. 35.
  • Колективен труд: История на Османската империя. Под ред. на Р. Мантран. С., 1999, с. 478, 503–506.
  • Документален сборник: Из архива на Константин Иречек. Писма с българи. Т. 2. Подбрал и подготвил за печат П. Миятев. С., 1959, док. 38, с. 111.
  • Вестник: Стандарт, бр. 63, 22 март 2015.