IPr_last

Istoricheski Pregled (Historical Review)

Edition of the Institute for Historical Studies at the BAS

IHR_logo
I.Hist.S.

2024

YEAR LXXX
NUMBER 1

СЪДЪРЖАНИЕ

Статии и студии

Живко Жеков – Иновации в тактическите концепции, използвани от Александър Велики в битките срещу персите7

Антоанета Кирилова – Идеята за централно училище в просветните концепции на Найден Геров (1850–1877)39

Франциска Андреа Бартл – „Каква промяна на времената“ – цар Фердинанд I в изгнание в Кобург (1918–1948)71

Ирина Якимова – Акценти и предизвикателства при изследването на отношенията България – ЕИО/ЕС през втората половина на 80-те и 90-те години на ХХ век89

Симона Самуилова – Дейността на Националния фонд за демокрация в България в началото на 90-те години на XX век: цели и реализация107

Архиви

Русалена Пенджекова-Христева – Устройство и статут на картотеката и архива на Държавна сигурност в периода 1950–1954 година131

Рецензии и отзиви

Мария Левкова-Мучинова – Достойно отбелязване на една забележителна годишнина. Рец. на сборника: Найден Геров и духовните измерения на Българското възраждане. София, 2023163

Асен Кожухаров – За първия български морски офицер в новоизлязлата монография за последната Англо-бурска война168

Николай Поппетров – Синтезиран преглед на отношенията между комунистическия режим и Църквата в България. Рец. на книгата: Жоржета Назърска. Религиозно културно наследство и атеизъм в комунистическа България (50–80-те год. на ХХ в.). София: Академично издателство „За буквите – О писменех“. 2022, с илюстрации175

Искра Баева – Българско изследване за Вишеградската група. Рец. на книгата: Диана Иванова. Аспекти на външната политика на държавите от Вишеградската група. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2023182


CONTENTS

Articles and Studies

Zhivko Zhekov – Advancements in Tactical Strategies Employed by Alexander the Great in Battles Against the Persians7

Antoaneta Kirilova – The Concept of a Central School in Nayden Gerov’s Educational Vision (1850–1877)39

Francisca Andrea Bartl – “What a Change of Times” – Tsar Ferdinand I in Exile in Coburg (1918–1948)71

Irina Yakimova – Bulgaria – EEC/EU Relations in the Late 1980s and during the 1990s: Research Issues and Challenges89

Simona Samuilova – The Activity of The National Endowment for Democracy in Bulgaria in the Early 1990s: Goals and Implementation107

Archives

Rusalena Pendzhekova-Hristeva – Organization and Status of the Card File and Archive of State Security in the Period 1950–1954131

Reviews and Reports

Mariya Levkova-Muchinova – Worthy Commemoration of a Remarkable Anniversary. Review of the collection: Nayden Gerov and the Spiritual Dimensions of the Bulgarian Revival. Sofia, 2023163

Asen Kozhuharov – About the first Bulgarian naval officer in the newly published monograph on the last Anglo-Boer War168

Nikolay Poppetrov – Synthesized review of the relations between the communist regime and the Church in Bulgaria. Book review of: Georgeta Nazarska. Religious Cultural Heritage and Atheism in Communist Bulgaria (1950s – 1980s). Sofia: Academic Publishing House “About the letters”, 2022, with illustrations175

Iskra Baeva – Bulgarian Research on the Visegrad Group. Book review of: Diana Ivanova. Aspects of the Foreign Policy of the Countries of the Visegrad Group. Blagoevgrad: Neofit Rilski University Publishing House, 2023182