IPr_last

Исторически преглед

Издание на Института за исторически изследвания при БАН

IHR_logo
И.Ист.И.

2024

ГОДИНА LXXX
КНИЖКА 2

СЪДЪРЖАНИЕ

Студии и статии

Иван Вълчев – Римските сенатори и тяхното място в религиозния живот на Долна Мизия7

Герасим Петрински – Гръкоезичната титулатура на сръбските владетели според сведенията на техните грамоти (1345–1417): идеологически стратегии и легитимация на властта29

Красимир Кръстев – Употреба на термините „Византия“ и „Византийска империя“ през Средновековието63

Десислава Владимирова – За средновековната арабска полемика срещу берберите и тяхното практикуване на исляма77

Катина Йонева – Общността на саамите – между арктическата традиция и модерната цивилизация109

Габриела Бонева – Развитие на Института за чуждестранни студенти „Гамал Абдел Насър“ в периода 1976–1990 година136

Извори

Стефан Димитров – Новооткрити османотурски документи за рударството в българските земи през XV–XVII век171

Рецензии и отзиви

Юра Константинова – За децата с любов и разбиране. Рец. на книгата: Надя Данова. Как е живяна и как е мислена детската възраст от българите (XVII–XIX век). София: Парадигма, 2023210

Калина Пеева – Новoобнародвани документи за Руския фронт в Първата световна война. Рец. на книгата: Нелипович, С. Г. Русский фронт Первой мировой войны: потери сторон. 1915. Москва: Квадрига, 2022215

Даниел Вачков – Образование във време на авторитаризъм. Рец. на книгата: Георги Якимов. Българското образование (1934–1939). Реформи, национализъм, държавно-гражданско възпитание. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2023223

Николай Поппетров – Мащабен принос към историята на партизанското движение. Рец. на книгата: Владимир Станев. Шумът от дебри и балкани... партизаните в България (1941–1944). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2022227

In Memoriam

Михаил Станчев – Тежка загуба за историческата българистика. Проф. Георгий Чернявски (1931–2024)234


CONTENTS

Studies and Articles

Ivan Valchev – Roman Senators and their Place in the Religious Life of Lower Moesia7

Gerasim Petrinski – Greek Titles of the Serbian Rulers According to their Official Documentation (1345–1417): Ideological Strategies and Legitimization of Power29

Krasimir Krastev – Use of the Terms “Byzantium” and “Byzantine Empire” during the Middle Ages63

Desislava Vladimirova – On the Medieval Arabic Polemic against the Berbers and their Practice of Islam77

Katina Yoneva – The Sami People between the Arctic Traditions and the Modern Civilization109

Gabriela Boneva – Development of the Institute for Foreign Students “Gamal Abdel Nasser” in the Period 1976–1990136

Sources

Stefan Dimitrov – Newly-discovered Ottoman Turkish Documents for the Mining in the Bulgarian Lands in the 15th – 17th Centuries171

Reviews and Reports

Yura Konstantinova – For Children with Love and Understanding. Bookreview: Nadia Danova. How Bulgarians Lived and thought about Child Hood (XVII–XIX centuries). Sofia: Paradigma, 2023210

Kalina Peeva – Newly Published Documents about the Russian Front in the First World War. Bookreview: Nelipovich, S. G. Russian Front of the First World War: Losses of the Parties. 1915. Moscow: Quadriga, 2022215

Daniel Vachkov – Education in a Time of Authoritarianism. Book review: Georgi Yakimov. Bulgarian Education (1934–1939). Reforms Nationalism, State-citizen Education. Sofia: University Publishing House “St. Kliment Ohridski”, 2023223

Nikolay Poppetrov – A Large-scale Contribution to the History of the Partisan Movement. Book review: Vladimir Stanev. The sounds of the forests and the hills... the Partisans in Bulgaria (1941–1944). Sofia: University Publishing House “St. Kliment Ohridski”, 2022227

In Memoriam

Mihail Stanchev – A Heavy Loss for Bulgarian Historical Studies. Prof. Georgi Chernyavski (1931–2024)234