IPr_last

Исторически преглед

Издание на Института за исторически изследвания при БАН

IHR_logo
И.Ист.И.

Книжката е под печат и се очаква да излезе до края на септември.
За съдържанието на следващата кн. 1/2018 г. виж Т У К.

2017

ГОДИНА LXXIII
КНИЖКА 5-6

СЪДЪРЖАНИЕ

Статии и съобщения

Кръстьо Йорданов – Социално-икономически аспекти на соколарството в Румелия през ХVІ век

Деница Петрова – Летописни бележки на поп Христо от 1760 година

Светла Глушкова – Конференцията в Лондон и обособяването на независима държава Белгия (1830–1831)

Милчо Скумов – Нормативна уредба и организация на солодобива в Поморие за периода 1878–1951 година

Ирина Огнянова – Католическата църква и антисемитизмът в Хърватия по време на Втората световна война (1941–1945)

Симона Самуилова – Развитие на американистиката: от „национална“ към „транснационална“

Помощни исторически науки

Джени Иванова, Цветан Радулов – Описанието на облеклото в България от края на XIX в. в архивните документи от фонда на Иван Шишманов

Рецензии и отзиви

Николай ПоппетровПавел Генадиев. Кратки характеристики и спомени за художниците – сътрудници в списанието ми „Художник“. Спомени и факти за създаването и разпространението на литературно-художественото списание „Художник“ 1905–1909. Встъпителна студия, съставителство и бележки Милена Георгиева. София, „Образование и наука“ – ЕАД, 2016. 272 с. + илюстрации.

Николай Поппетров – Култура, идентичности, съмнения. Сборник в чест на проф., д.ф.н. Николай Аретов. Състав. и научна ред.: Ана Алексиева, Надя Данова, Николай Чернокожев. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016. 567 с.


CONTENTS

Articles and reports

Krastyo Yordanov – Socio-economic Aspects of the Falconry in Rumelia in the 16th Century

Denitsa Petrova – Priest Hristo’s Chronological Notes from 1760

Svetla Glushkova – The London Conference and the Proclamation of Belgian Independence (1830–1831)

Milcho Skumov – Normative regulation and organization of salt production in Pomorie for the period 1878–1951

Irina Ognyanova – Catholic Church and Anti-Semitism in Croatia during the World War II (1941–1945)

Simona Samuilova – Development of American Studies: from “national” to “transnational”

Auxiliary sciences of history

Dzheni Ivanova, Tzvetan Radulov – Description of the Clothing Style in Bulgaria in the End of 19th Century as Found in the Archive Documents from Ivan Shishmanov’s Funspan

Reviews and comments

Nikolay PoppetrovPavel Genadiev. Brief Characteristics and Memories for the Artist – Collaborators in my Hudozhnik Journal. Reminiscences and Facts about Creation the Creation and Distribution of the Literary and Artistic Journal Hudozhnik 1905–1909. Inaugural study, compilation and notes by Milena Georgieva. Sofia, “Obrazovnie i nauka” – EAD, 2016. 272 p. with illustrations

Nikolay Poppetrov – Culture, Identity, Doubts. Collection in Honor of Prof., DSc Nikolay Aretov. Compilation and scientific editing by Ana Alexieva, Nadya Danova, Nikolay Chernokozhev. Sofia, BAS Publishing house “Prof. Marin Drinov”, 2016. 567 p.