IPr_last

Исторически преглед

Издание на Института за исторически изследвания при БАН

IHR_logo
И.Ист.И.

2017

ГОДИНА LXXIII
КНИЖКА 1-2

СЪДЪРЖАНИЕ

Статии и съобщения

Иво Топалилов – Една бележка върху т.нар. Златна порта на Константинопол5

Теодоричка Готовска-Хенце - Новосадското творчество на Павел Йозеф Шафарик и българската тематика в него23

Вера Боневa – Българското църковнонационално движение във Видинска епархия (1856–1870)61

Цветан Радулов – Между милосърдието и пропагандата. К. П. Победоносцев и „Приключения чешского дворянина...“ 82

Петър Стоянович – Торпедоносната империя101

Видин Сукарев – „Голямата война“ и местата на памет за жертвите на малките местни общности в Пловдив. Проблеми и перспективи на изследване112

Димитър Митев – Александър Стамболийски и идеите за Южнославянска федерация на Балканите139

Помощни исторически науки

Желязко Стоянов – Позитивистката идея за историята като наука172

Рецензии и отзиви

Иван Билярски – Диана Косева-Тотева. Стенописи от археологическите разкопки на средновековната българска столица Търново (Mural Paintings of the Archaeological Excavations from the Medieval Bulgarian Metropolis Turnovo). В. Търново, 2016, част I, Текст (part I, Text), 284 p. + 57 fig.; част II, Таблици (part II, Tables), 160 p.+ 27 таблици/tables + XXXVII илюстрации/images. ISBN 978-619-00-0393-9.192

Иван Билярски – Stefan Rondewald. Götter der Nationen. Religiöse Erinnerungsfiguren in Serbien, Bulgarien und Makedonien bis 1944 (Богове на нациите. Религиозни образи на паметта в Сърбия, България и Македония до 1944 г.) Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien, 2015 (= Visuelle Geschichtskultur, Bd. 14). 906 p. ISBN 978-3-412-22244-4 196

Николай Поппетров – Колектив. Модернизационни процеси на Балканите под османска власт през 19 и в началото на 20 век. Издание на Българска академия на науките – Институт за исторически изследвания и Македонска академия на науките и изкуствата. (Под ред. на Илия Тодев и Драги Георгиев), 2017, 336 с. + 16 с. приложения 201

Николай Поппетров – Петър Кърджилов. Озарения в полите на Витоша. Летопис на ранното кино в София (1896–1915). София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016. 608 с., с илюстрации 205

Сашка Миланова – Колектив. История на Българската академия на науките. Втора част 1947–2014 г., София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2017. 181 с. 209


CONTENTS

Studies and reports

Ivo Topalilov – A Note on Porta aurea of Constantinople 5

Teodoritchka Gotovska-Henze – The Novi Sad Works of Pavel Josef Šafarik and the Bulgarian Themes in them 23

Vera Boneva – Bulgarian National Church Movement in the Eparchy of Vidin (1856–1870) 61

Tzvetan Radulov – Between the mercy and the propaganda. K. P. Pobedonoscev and “Priklyucheniya cheskago dvoryanina…” 82

Petar Stoyanovich – The Torpedo Empire 101

Vidin Sukarev – The Great War and the Sites of Memory for the Victims of the Local Communities in Plovdiv. Problems and Prospects of Research 112

Dimitar Mitev – Alexander Stamboliyski and ideas about a South Slavic Federation on the Balkans 139

Auxiliary sciences of history

Zhelyazko Stoyanov – The Positivist Idea of History as a Science 172

Reviews and comments

Ivan Bilyarski – Diana Koseva-Toteva. Mural Paintings of the Archaeological Excavations from the Medieval Bulgarian Metropolis Turnovo. V. Tutnovo, 2016. Part I, Text, 284 p. + 57 fig.; Рart II, Tables, 160 p.+ 27 tables + XXXVII images. ISBN 978-619-00-0393-9 192

Ivan Bilyarski – Stefan Rohdewald. Götter der Nationen. Religiöse Erinnerungsfiguren in Serbien, Bulgarien und Makedonien bis 1944. (Gods of Nations. Religious images of memory in Serbia, Bulgaria and Macedonia until 1944), Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien, 2015 (= Visuelle Geschichtskultur, Bd. 14), 906 p. ISBN 978-3-412-22244-4 196

Nikolay Poppetrov – A collective of authors. Processes of Modernization in the Balkans under Ottoman rule during the 19th and the beginning of the 20th centuries. Edition of Bulgarian Academy of Sciences – Institute for Historical Studies and Macedonian Academy of Sciences and Arts (Editors Ilia Todev and Dragi Gjorgiev, 2017, 336 p. + 16 p. Supplements 201

Nikolay Poppetrov – Petar Kardzhilov. Lighting at the foot of Vitosha Mountain. Chronicle of the Early Cinema in Sofia (1896–1915). Sofia, Publishing House of BAS “Prof. Marin Drinov”, 2016. 608 р. with illustrations 205

Sashka Milanova – A collective of authors. History of the Bulgarian Academy of Sciences. Second part 1947–2014. Sofia, Publishing House of BAS “Prof. Marin Drinov”, 2017. 181 p. 209