IPr_last

Исторически преглед

Издание на Института за исторически изследвания при БАН

IHR_logo
И.Ист.И.

Издателска политика

Дебатът за издателската политика на сп. „Исторически преглед“ продължава през целия период от създаването му досега. Възникнало и развивало се в условията на идеологически натиск, то преодолява наследените от миналото проблеми и вече през 90-те години на XX век осезателно се променя.

Пред списанието през този период са поставени и други задачи от научен характер, с решаването на които се цели издигането му на ново равнище. Очевиден е успехът в това отношение, тъй като то не само остана конкурентноспособно по отношение на новопоявилите се в България научни издания с историческа насоченост, но и продължи да бъде най-четеното наше тематично списание. Един от факторите, способстващи за неговата популярност е, че то отговаря на научните критерии и има специфични изисквания за представяне и интерпретация на историята.

„Исторически преглед“ има широк хронологичен обхват – в него намират място публикации от историческото минало от древността до наши дни. Също толкова отворена е проблематиката му – списанието обнародва статии и рецензии както от българската, така и от историята на балканските и други страни. Приоритет имат оригиналните изследвания по слабо разработвани въпроси.

Рубриките, които се поддържат в списанието („Статии и съобщения“, „Помощни исторически науки”, „Дискусии”, „Извори“, „Историография“, „Хипотези“, „Събития и личности“, „Селищни проучвания“, „Текуща история“, „Историческо образование“, „Рецензии и отзиви“, „Преглед“ и др.) показват тематичната пъстрота на публикуваните материали. Те са подвижни и зависят от основната проблематика, представяна на страниците на списанието. Периодично подготвяните тематични книжки най-добре изразяват ориентацията на „Исторически преглед“ – стремежът към тематично и методологично разнообразие в представянето на един основен проблем. Това позволява да се осветли по-пълно дадена тема, да се осъществи дискусия между изследователите, разработващи различните ѝ аспекти.

Издателската политика на списанието предполага запазване на високо качество на публикациите, като следи за достатъчно специализирано и базиращо се на надеждни източници равнище на материалите. Наред с това „Исторически преглед“ изпълнява в голяма степен координиращи функции в средите на научната общност, като дава възможност на авторите да обнародват своите научни постижения, да израснат в професионален план, а на младите изследователи – да изградят авторитет.

Трябва да се отбележи, че списанието години наред е търсено и четено от българската общественост в страната и чужбина – то отговаря на актуални въпроси, на често дискутирани теми от историческото минало, в голяма степен играе ролята на хранилище на българската историческа памет, затова привлича широка публика. И занапред то смята да запази тази здрава връзка с обществеността в сайта на списанието, където е предвидена самостоятелна рубрика „Историята в публичното пространство“.

Предложените научни материали се публикуват след двойно анонимно рецензиране и одобряване от редакционната колегия.

Списание „Исторически преглед“ е сред българските списания, които се следят, анализират и реферират в европейски и световни бази данни с научна информация:

  • РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) – коопериран с Web of Science;
  • CEEOL (Central and East European Online Library);
  • EBSCO (под името Historical Review/Istoricheski pregled).

Списанието е включено в списъка на реферираните издания в НАЦИД.