IPr_last

Исторически преглед

Издание на Института за исторически изследвания при БАН

IHR_logo
И.Ист.И.

Издателска политика

Цели и обхват

„Исторически преглед" e едно от най-старите и авторитетни български списания в областта на историческите изследвания. Без да изключва публикуването на иновативни статии по разнообразни теми, свързани с политическата, социалната, икономическата и културната история на различни региони, списанието има за цел да насърчава открояването на ролята, която са играли България и българите през вековете. Затова „Исторически преглед" публикува статии и рецензии не само от областта на българската история, но и такива, свързани и с други страни и култури от Източна Европа, Балканите и Близкия Изток, които са били или са във взаимодействие с българите.

Целите на издателската политика включват: 1) развитие на българоезичните исторически изследвания въз основа на най-високите международни научни стандарти, включително чрез стриктно прилагане на двойно сляпо анонимно рецензиране; 2) извеждане на преден план на идеята за значението на историческата динамика и взаимодействието между различни региони и култури, пряко или косвено свързани с българското минало и настояще; 3) поддържане и ново развитие на утвърдени през десетилетията рубрики, които се обособяват по преценка на редакционната колегия заедно с основните научни статии, съобщения и рецензии, например „Помощни исторически науки", „Дискусии", „Извори", „Историография", „Хипотези", „Събития и личности", „Селищни проучвания", „Текуща история", „Историческо образование"; 4) разпространяване на постиженията на утвърдени автори, като същевременно се дава поле за изява и на млади изследователи, включително чрез рубриката „Дебюти".

От авторите не се изискват такси за публикуване.

Авторските права на публикациите в списанието принадлежат на неговия издател Института за исторически изследвания при Българската академия на науките.

Списание „Исторически преглед" е индексирано и реферирано в следните бази данни с научна информация: