IPr_last

Исторически преглед

Издание на Института за исторически изследвания при БАН

IHR_logo
И.Ист.И.

Партньорства

Bulgarian Historical Review (http://www.bhr.ihist.bas.bg/)

Историческо бъдеще (https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=877)