IPr_last

Исторически преглед

Издание на Института за исторически изследвания при БАН

IHR_logo
И.Ист.И.

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Главен редактор:

Илияна Марчева

(професор д-р, Институт за исторически изследвания – БАН, България)

Теми на интерес: История на България по време на Студената война; История на СССР/Русия; социална и икономически история на България през 20 и 21 век; историография и политика на паметта; история на жените и пола. https://orcid.org/0000-0002-1301-4079

Научни секретари:

Владимир Златарски

(доц. д-р, Институт за исторически изследвания - БАН, България)

Теми на интерес: България в Европа от втората половина на 19 век и през 20 век; България в балканската политика на Германия и на Австро-Унгария; отношения с балканските страни; история на Балканите и Европа; военна история. https://orcid.org/0000-0001-6999-7628

Георги Георгиев

(доц. д-р, Институт за исторически изследвания - БАН, България)

Теми на интерес: История на Българския национален въпрос; Македонски въпрос; национални идеологии и движения на Балканите; политическа и дипломатическа история на България 19 - 20 в.; българо-албански отношения; история на Балканите и Европа; военна история. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5237-6112. E-mail: georgi_georgiev.1971@abv.bg

Членове:

Симеон Евстатиев

(проф. д-р, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Tеми на интерес: политически, социални и интелектуални конфликти, свързани с религиозната идентичност; салафизмът в ислямската история, теология и право; история на движенията за ислямско възраждане и на съвременните ислямистки течения; религиозна идентичност и общностни граници в Близкия изток и на Балканите; религиозна норма и социална практика; религия и политика; модерна социална теория и антропологически подходи към исляма. https://orcid.org/0000-0003-3047-6723

Светлана Иванова

(доц. д-р, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Теми на интерес: История на България през 15-19 век; социална и културна история на Османската империя и Балканите; историческа демография; етно-религиозни отношения на Балканите; изворознание и историография; документалистика и архивистика; османотурска дипломатика и палеография. https://orcid.org/0000-0002-3461-3273

Румяна Чукова

(доц. д-р, Институт за исторически изследвания, БАН, България)

Теми на интерес: Съвременна история, международни отношения и геополитика (20-21 век); история на България; история на Централна Азия; нация и национализъм; история на Холокоста. https://orcid.org/0000-0002-2345-8693

Елена Костова

(доц. д-р, Институт за исторически изследвания - БАН, България)

Теми на интерес: Средновековна история на България; Византия и Балканите през средните векове; средновековният град на Балканите; икономически отношения и търговия на Балканите (края на 12-15 в.); културна история. https://orcid.org/0000-0002-2882-1033