IPr_last

Исторически преглед

Издание на Института за исторически изследвания при БАН

IHR_logo
И.Ист.И.

СПИСАНИЕ „ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД“

ISSN 0323-9748 (Print), ISSN 2815-3391 (Online)

„Исторически преглед" е издание на Института за исторически изследвания при Българската академия на науките. То възниква като научно-популярно списание на възстановеното през ноември 1944 г. Българско историческо дружество - първият му брой излиза през 1945 г. От 1953 г. „Исторически преглед“ е научно-теоретичен орган на Института за (българска) история при БАН.

С времето „Исторически преглед" се утвърждава като едно от най-реномираните научни издания по българска история, в което си дават среща мненията на изтъкнати български и чуждестранни специалисти. Информация за тематичната пъстрота на публикуваните материали дава сборникът на Петър Коледаров и Емилия Костова „Списание Исторически преглед 1944-1964. Библиографски справочник" (София, 1970, 175 с.), анализ на политическия натиск над издателската политика на списанието предлага Тодор Попнеделев в „Списание „Исторически преглед", 1945-1948" (София, 2006, 262 с.), а с критичен обзор за целия период от съществуването му тя е представена от Антоанета Запрянова в статията й „60 години списание „Исторически преглед"" (ИПр, 2005, 1-2).

Cписанието има международна редакционна колегия, чиито членове са водещи български и чужди специалисти в областта на българската и световната история. В нейните функции, освен подбора и оценката на материалите, влизат най-вече изработването на издателската политика, насоките и целите на списанието съвместно с българската редакционна колегия, включваща утвърдени български учени - историци.

Редакцията участва редовно в обявяваните конкурси в областта на историята и по този начин осигурява голяма част от средствата за отпечатването на списанието. Друг източник на доходи са абонаментите, а през последните няколко години то успешно се разпространява чрез електронната библиотечна мрежа на CEEOL.

До 90-те години на XX век „Исторически преглед" е излизал в 6 книжки годишно. След този период той излиза в 3 сдвоени книжки, което се дължи на финансови затруднения. От 2018 г. списанието се издава в 4 единични книжки годишно. То се разпространява чрез абонамент и свободна продажба, в хартиен и електронен вид. През последните няколко години то успешно се разпространява срещу заплащане чрез електронната библиотечна мрежа на CEEOL.

Редакцията участва редовно в обявяваните конкурси за „Българска научна периодика“ на Фонда за научни изследвания при Министерство на образованието и науката на Рeпублика България и по този начин осигурява голяма част от средствата за отпечатването на списанието.