IPr_last

Исторически преглед

Издание на Института за исторически изследвания при БАН

IHR_logo
И.Ист.И.

СПИСАНИЕ "ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД"

ISSN 0323-9748

„Исторически преглед“ е издание на Института за исторически изследвания при Българската академия на науките. То възниква като научно-популярно списание на възстановеното през ноември 1944 г. Българско историческо дружество - първият му брой излиза през 1945 г. От 1953 г. "Исторически преглед" е научно-теоретичен орган на Института за (българска) история при БАН.

В списанието се публикуват статии и рецензии за българската и общата история от древността до наши дни. Поддържат се рубриките: „Статии“, „Съобщения“, „Извори“, „Историография“, „Хипотези“, „Събития и личности“, „Селищни проучвания“, „Текуща история“, „Историческо образование“, „Рецензии и отзиви“, „Преглед“ и др.
Издават се също тематични книжки, посветени на актуални и значими теми от историята. Периодичността на списанието е 4 книжки годишно.

С времето "Исторически преглед" се утвърждава като едно от най-реномираните научни издания по българска история, в което си дават среща мненията на изтъкнати български и чуждестранни специалисти. Информация за тематичната пъстрота на публикуваните материали дава сборникът на Петър Коледаров и Емилия Костова "Списание Исторически преглед 1944-1964. Библиографски справочник" (София, 1970, 175 с.), анализ на политическия натиск над издателската политика на списанието предлага Тодор Попнеделев в "Списание „Исторически преглед“, 1945-1948“ (София, 2006, 262 с.), а с критичен обзор за целия период от съществуването му тя е представена от Антоанета Запрянова в статията й „60 години списание „Исторически преглед““ (ИПр, 2005, 1-2).

Историческа справка

„Исторически преглед“ е издание на Института за исторически изследвания при БАН. То е най-старото и авторитетно историческо списание в България. Излиза без прекъсване от началото на 1945 г. От 1953 г. е научно-теоретичен орган на тогавашния Институт за история при Българската академия на науките. Сред членовете на неговата редакционна колегия са били такива изтъкнати историци като акад. В. Хаджиниколов, акад. К. Косев, проф. С. Дамянов, проф. З. Маркова, проф. Кр. Шарова, проф. Ив. Божилов, доц. М. Петров, акад. Мито Исусов, акад. Г. Марков и др.

В момента списанието има международна редакционна колегия, чиито членове са водещи български и чужди специалисти в областта на българската и световната история. В нейните функции, освен подбора и оценката на материалите, влизат най-вече изработването на издателската политика, насоките и целите на списанието съвместно с българската редакционна колегия, включваща утвърдени български учени - историци.

В списанието се публикуват статии, съобщения, рецензии и отзиви по проблеми на българската и световната история. Тематичните книжки отличават „Исторически преглед“ от повечето други исторически списания. Още през 1990-те години се появяват отделни броеве, посветени на важни исторически събития и годишнини или на глобални исторически процеси и явления. Такива са например кн. 6 от 1996 г., посветена на „1100 години Унгария“ (издадена със съдействието на Унгарския културен институт в София); кн. 1-2 от 2002 г., която осветлява различни въпроси от голямата тема „Монархията и републиката в историята“ (със съдействието на Център за изкуства „Сорос“ – София); кн. 5-6 от 2004 г. е юбилейно издание по случай 80 години от рождението на проф. Крумка Шарова; кн. 5-6 от 2011 г. поставя проблеми на византологията във връзка с нейния XXII конгрес; с кн. 5-6 от 2012 се отбелязва100-годишнината от Балканските войни; с кн. 3-4 от 2013 г. се честват 150 години от рождението на академик Любомир Милетич; кн. 2-3 от 2015 г. обхваща обширната тема за Османската империя, Балканите и Централна Европа през ХV–XIХ век и пр.

„Исторически преглед“ съдържа широк спектър от публикации на актуални и значими теми: от теоретични и обобщаващи статии до конкретни изследвания върху слабо изучена проблематика. На страниците му редовно излизат рецензии за нови книги на различни езици, което показва, че българските учени познават и се отнасят с внимание към трудовете на своите колеги от България и чужбина. Автори в списанието са както изявени български и чуждестранни учени, така и млади изследователи от различни звена на научни институти и университети. Наред с традиционните подходи и методология, много изследвания се опират на нови методи, разработвани с оглед на модерни интерпретации на традиционно изследвани теми. Редакционната колегия се стреми да подбира публикации, които отговарят на научните критерии и на най-новите тенденции в историческата наука. Допускат се и дискусионни материали; дава се възможност за изказване на различни мнения и за отговор от засегнатата страна.

С пъстротата на материалите, с коректното отношение на редакторите и авторите към целите и задачите на „Исторически преглед“, той става едно от най-четените български исторически списания не само у нас, но и в чужбина. Предназначено не само за специализирана публика, то намира отклик и в широки кръгове на българската диаспора зад граница, тъй като по традиция остава едно от основните средства за запазване на българското историческо наследство.

Редакцията участва редовно в обявяваните конкурси в областта на историята и по този начин осигурява голяма част от средствата за отпечатването на списанието. Друг източник на доходи са абонаментите, а през последните няколко години то успешно се разпространява чрез електронната библиотечна мрежа на CEEOL.

До 90-те години на XX век „Исторически преглед“ е излизал в 6 книжки годишно. След този период той излиза в 3 сдвоени книжки, което се дължи на финансови затруднения. От 2018 г. списанието се издава в 4 единични книжки годишно. То се разпространява чрез абонамент и свободна продажба, в хартиен и електронен вид. Има стотици абонати у нас и в чужбина, сред които са библиотеките на някои от най-престижните в света научноизследователски и университетски центрове на историческа наука.