IPr_last

Исторически преглед

Издание на Института за исторически изследвания при БАН

IHR_logo
И.Ист.И.

ЕТИЧЕН КОДЕКС

на сп. Исторически преглед,
издание на Института за исторически изследвания – БАН

Настоящият Етичен кодекс регламентира етичните стандарти, към които трябва да се придържат всички участници в процеса на издаване на сп. „Исторически преглед”. Спазването на приетите международни стандарти за публикационна етика е съществена част от политиката на редакционната колегия и цели да се поддържа високото качество на списанието. От всички участници в процеса на издаване на списанието се очаква стриктно да се придържат към нормите на етично поведение и да изпълняват своите ангажименти в съответствие с принципите на професионалната етика в следните основни насоки.

Списанието е и съосновател на Българска асоциация на научните исторически списания (БАНИС) и следва принципите на приетия на 25 ноември 2022 г. Меморандум.

Задължения на авторите

Всички изпратени ръкописи трябва да бъдат оригинални изследователски разработки, които не са публикувани или представени за преглед в други списания. Подаването на ръкопис едновременно на повече от едно списание се счита за неетично и неприемливо поведение

Авторите следва да бъдат коректни по отношение на данни, резултати, методи и правила за публикуване. Те трябва да са непредубедени и обективни при анализа и интерпретирането на историческите извори, да не допускат каквото и да било фалшифициране на данни, включително чрез манипулирането им с цел доказване на предварително формулирана хипотеза.

Задължително изискване към авторите е да уважават интелектуалната собственост и историографските натрупвания, да не допускат плагиатство в каквато и да е форма. Те трябва стриктно да се придържат към изискванията за научност, безпристрастност, спазване на езиковите норми.

Авторите следва своевременно да отговарят на запитванията на редакторите по отношение на първичните данни, разяснения по текста или авторски права, да се съобразят с направените от рецензентите забележки и указания (ако има такива), както и повторно да изпратят своя ръкопис след нанасяне на съответните корекции.

Всеки автор е длъжен да посочи източниците на финансиране на научното изследване, ако това се изисква по договор.

Задължения и отговорности на рецензентите

Рецензентът трябва да бъде един от най-компетентните учени в съответната научна област. Той е длъжен да уведоми редактора в случаите, когато е недостатъчно квалифициран да рецензира даден научен материал или не е в състояние да направи достатъчно точна рецензия.

Неприемливо е забавяне на рецензирането при поет ангажимент от страна на рецензента.

Рецензентът е длъжен да оценява подадения ръкопис по научни критерии. Той ясно изразява мнението си и го подкрепя с обективни аргументи и градивна критика.

Рецензентът е длъжен да следи за коректността на цитиранията. Той трябва своевременно да уведомява редколегията в случаи на некоректно цитиране или на забелязано дублиране на части от материала с вече публикувана статия.

Всеки ръкопис, подлежащ на рецензиране, трябва да се разглежда като конфиденциален документ. Недопустимо е рецензентът да го дискутира или показва на трети лица, освен в случаите, когато е оторизиран от редактора на списанието, както и да използва идеи и информация, съдържащи се в него, в собствен интерес.

Задължения и отговорности на редакторите

Редакционната колегия е длъжна да организира бързо рецензиране и да разгледа всеки постъпил материал, като вземе ясно становище и го съобщи на автора по най-бързия възможен начин.

Редакционната колегия прави окончателното заключение за достойнствата и недостатъците на даден ръкопис след получаване на поне две анонимни рецензии. При преценка може да търси допълнително анонимно рецензиране от още български и чуждестранни специалисти по темата на статията. Тя е длъжна да уведоми автора за всички слабости и грешки, без чието отстраняване и поправяне статията няма да бъде публикувана. Към тях се отнасят както технически недостатъци, така и фактически и методически грешки, неправилно, недостатъчно или неетично цитиране и др.

Идеи или информация, придобити в процеса на оценяване на подадения за публикуване материал, са строго конфиденциални и не могат да се използват в собствен интерес.

Главният редактор следва да предприеме адекватни мерки, когато по отношение на представен за публикуване ръкопис или вече публикуван текст постъпят оплаквания, свързани с етиката.

Задължение на редакторите е да търсят активно обратна връзка с автори и рецензенти с оглед подобряване на процеса на редактиране.