IPr_last

Исторически преглед

Издание на Института за исторически изследвания при БАН

IHR_logo
И.Ист.И.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦЕНЗЕНТИТЕ

Научните статии, представени за публикуване в списанието, преминават през процедура на двойно сляпо рецензиране от независими рецензенти, подбирани според тяхната научна компетентност и отговарящи на минималното изискване да притежават образователната и научна степен „Доктор".

Рецензентите се задължават да спазват тайната на рецензиране, да не разпространяват получения ръкопис, както и да се придържат към Етичния кодекс на списанието. Желателно е рецензентите да имат свой профил във Web of Science и ORCID. Те се съгласяват рецензията им да бъде верифицирана в платформата Web of Science. Редакцията на свой ред се задължава да пази рецензентската тайна, като не обявява публично текста на рецензията в тези платформи, нито подробности, свързани с рецензираната статия. В профила на рецензента във Web of Science се отбелязва единствено броят на верифицираните за списанието рецензии. Съгласно международно утвърдената академична практика рецензентите изготвят своята оценка за съответния ръкопис без заплащане.

Рецензентът получава от редакцията необходимите материали – ръкопис и бланка за рецензиране. В получения ръкопис са заличени имената, адресите и институционалната принадлежност на неговите автори. Рецензиите могат да бъдат представени на български, английски или руски език – според предпочитанието на рецензента.

Рецензентът трябва да подхожда към представения ръкопис добронамерено и коректно, като проявява обективност и критичност при оценяването на съответния ръкопис. В самия край на рецензията задължително се отбелязва датата на рецензирането. Рецензията се изпраща на служебния имейл на редакцията.

Не се зачитат рецензии, които не отговарят на общоприетите академични стандарти или съдържат обидни квалификации за разглеждания ръкопис или неговия автор. Списанието не поема ангажимент да информира рецензент, чиято рецензия е отхвърлена от редколегията по горепосочените съображения.

След като получи благодарственото писмо от редакцията, рецензентът влиза в своя профил във Web of Science, където чрез опцията Peer Review верифицира рецензията си, позовавайки се на официалното благодарствено писмо, което е получил от редакцията. Списанието поощрява рецензентите своевременно да верифицират във Web of Science одобрената си рецензия.

Решение за публикуване или отхвърляне на оценявания ръкопис се взема въз основа на препоръките на двама анонимни за неговия автор рецензенти. Публикуването на дадена статия не означава непременно безусловно съгласие на редакцията с всички застъпвани от рецензентите становища. Ако двамата рецензенти са на противоположни мнения, ръкописът се предоставя на суперрецензент, чието мнение се приема за окончателно.

Допълнителна информация и обучителни материали за участие в процедура на рецензиране можете да намерите на следните web адреси:

https://webofscienceacademy.clarivate.com/learn

https://researcheracademy.elsevier.com/navigating-peer-review/certified-peer-reviewer-course